Menu Zamknij

GDYNIA TO #DZIELNICE

Większe pieniądze niż do tej pory przeznaczymy na inwestycje oczekiwane przez mieszkańców – będziemy remontować i budować chodniki, uliczki osiedlowe, place zabaw, tworzyć osiedlowe strefy zieleni i parki „kieszonkowe”, by w dzielnicach można było spędzać czas miło i bezpiecznie. Chcemy by powstał ranking dzielnicowych inwestycji – aby mieszkańcy wiedzieli, ile trzeba czekać na wyczekiwany remont czy budowę ulicy. Czekanie ma sens, jeśli się wie, ile trzeba czasu i cierpliwości, a ranking inwestycji wskazuje, że decyzje nie są przypadkowe a są przemyślane i zaplanowane.

Uważamy, że dla realizacji powyższych celów potrzebne są następujące działania:

 • zwiększenie kwoty do rozdysponowania w puli budżetu statutowego rad dzielnic – wzrost do 20 złotych na mieszkańca w 2020 roku,
 • możliwość wykorzystania od razu całej puli budżetu remontowo-inwestycyjnego rady dzielnicy,
 • zmiana budżetu inwestycyjnego rad dzielnic z kadencyjnego do 2,5-rocznego wraz ze wzrostem środków do docelowej kwoty 30 mln złotych na okres 2,5 roku,
 • stworzenie z udziałem mieszkańców i rad dzielnic rankingu inwestycji dzielnicowych, z podziałem na kategorie (drogi, sport, wypoczynek, zieleń, inne) i nadanie rangi poszczególnym zadaniom wraz z planowaną datą ich realizacji,
 • aktualizacja statutów rad dzielnic wraz ze stopniowym wzrostem ich kompetencji,
 • opracowanie kompleksowego programu remontów chodników i dążenie do organizacji przetargów na możliwie największy zakres prac, aby obniżać koszty jednostkowe przetargów,
 • wytyczenie w każdej z dzielnic miejsca spotkań, rekreacji i zabawy oraz podnoszenie standardu tych już istniejących,
 • sprawniejsza koordynacja remontów w dzielnicy, np. najpierw wymieniamy rury potem robimy drogę lub chodnik,
 • planowanie nasadzeń nowych drzew w dzielnicach, zieleń jest bardzo potrzebna, ale należy uwzględnić, że drzewa potrzebują przestrzeni do rozwoju oraz, aby przy wzroście nie wchodziło w skrajnię drogi,
 • organizacja spacerów po dzielnicy z udziałem mieszkańców i przedstawicieli władz miasta, wizje lokalne w celu wspólnego omówienia kluczowych lokalnych potrzeb,
 • korekta i nadanie nowej energii programowi „Szkół Otwartych”, by poszerzać ofertę programową skierowaną do mieszkańców,
 • wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w dzielnicach,
 •  realizacja w dzielnicach części miejskich projektów odbywających się dotychczas wyłącznie w centrum (animacje, kultura, imprezy sportowo-rekreacyjne),
 • przygotowanie internetowego narzędzia, pozwalającego na bieżące informowanie o stanie zaawansowania zadań znajdujących się na liście rankingowej lokalnych inwestycji,
 • przeprowadzanie lokalnych konsultacji projektów infrastrukturalnych wewnątrz osiedli, które wymagają niskiego nakładu finansowego, np. kilka metrów chodnika, postawienie słupków odgradzających.

Większy budżet obywatelski, większe możliwości i środki rad dzielnic.

Malejące zainteresowanie mieszkańców budżetem obywatelskim to najlepszy dowód, że zbyt małe środki i zbyt małe możliwości zniechęcają mieszkańców do angażowania się. A tych, którzy się zaangażowali, zniechęcają późniejsze opóźnienia w realizacji poszczególnych tematów. Rady dzielnic od wielu lat skarżą się na zbyt małe zadania, symboliczny budżet i minimalną samodzielność. Pora na realną partycypację i powierzenie mieszkańcom realnej współodpowiedzialności za ważne dla nich decyzje: większe zaufanie, odpowiedzialne zadania i większe pieniądze do dyspozycji oraz pełne wsparcie urzędników w realizacji zamierzeń. Nie stać nas na marnowanie energii i chęci do działania społeczników – musimy z tej siły korzystać dla dobra miasta.

Uważamy, że dla realizacji tych celów potrzebne są następujące działania:

 • stopniowe zwiększenie kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski do 1% wartości budżetu miasta w 2020 roku; docelowo do 2% w 2023 roku,
 • zwiększenie kwoty maksymalnej na projekt dzielnicowy oraz międzydzielnicowy, by umożliwić realizację ważnych dla danej dzielnicy inwestycji
 • poprawę szybkości realizacji zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego – szczegółowo rozpisany harmonogram działań,
 • dłuższy okres na składanie oraz weryfikacje wniosków przez odpowiednie wydziały,
 • przeprowadzanie konsultacji zmiany budżetu obywatelskiego z dzielnicowego na osiedlowy – wzrost frekwencji i konkurencyjności poszczególnych projektów,
 • transparentność gospodarowania środkami pieniężnymi w realizowanym projekcie, czyli gdzie są lokowane środki, które np. nie zostały całkowicie wydane w ramach zwycięskiego (realizowanego) projektu,
 • wyznaczenie urzędnika/koordynatora odpowiedzialnego za realizowanie kolejnych etapów inwestycji nadzorującego pracę różnych instytucji podlegających Urzędowi Miasta