Menu Zamknij

#PRZEJRZYSTOŚĆ DZIAŁAŃ

Powrót znaczenia i roli Rady Miasta jako miejsca twórczej debaty o mieście

Zamierzamy wzmocnić przejrzystość działań zarówno Rady Miasta jaki i całego Urzędu Miasta. Mieszkańcy powinni rozumieć skąd biorą się decyzje urzędników, a Radni Miasta powinni działać na ich rzecz. Aby tego dokonać uważamy, że Rada Miasta musi stać się ponownie miejscem dyskusji o problemach miasta i jego mieszkańców. Rada Miasta to nasz lokalny parlament. To grono osób podejmujących kluczowe decyzje przesądzające o kierunkach rozwoju miasta, strategiach, finansach i wskazujące Prezydentowi Miasta zadania do wykonania, a następnie rozliczające ich realizację. Mieszkańcy muszą mieć możliwość obserwowania, co dzieje się na posiedzeniach oraz rozumieć skąd decyzje się biorą.

Uważamy, że dla realizacji tych celów potrzebne są następujące działania:

 • wprowadzenie systemu elektronicznego głosowania (jak w sejmie) oraz głosowań imiennych (poprzedzone uchwałą o tym sposobie głosowania),
 • zapewnienie profesjonalnej transmisji obrad rady miasta w internecie,
 • publikacja corocznego sprawozdania z pracy rady miasta,
 • poszerzenia zakresu informacji dotyczących aktywnej działalności każdego z członków rady miasta z comiesięcznym publicznym raportem,
 • zapewnienie radnym szerszych możliwości korzystania np. z zasobów zespołu radców prawnych Urzędu Miasta,
 • stworzenie systemu regularnych szkoleń dla wszystkich wybranych radnych miejskich,
 • upowszechnienie roli rady miasta wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • wprowadzenie radnych jako obserwatorów do komisji konkursowych dotyczących istotnych kwestii w mieście (np. konkursy na dyrektorów miejskich placówek oświatowych, czy jednostek kultury),
 • wprowadzenie zasady, że na posiedzeniach komisji branżowych obecni są kluczowi urzędnicy, służąc radnym swoimi wyjaśnieniami i informacjami,
 • wprowadzenie reguły, że komisja mająca opiniować projekt budżetu lub sprawozdania z jego wykonania, w przypadku braku obecności prezydenta, branżowego wiceprezydenta lub wskazanej przez niego innej, decyzyjnej osoby, nie może opiniować ich wiążąco,
 • zwiększenie roli Rady Dzielnicy jako ważnej strony opiniującej, szczególnie w przypadku inwestycji dotyczących danego obszaru,
 • Rada Dzielnicy jako jedna z obowiązkowych stron w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • obowiązek wystawiania planów miejscowych w formie obrazowych plansz wystawionych w przestrzeni publicznej.