Menu Zamknij

#PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ

Dla wielu mieszkańców Polski miasto to gwar, hałas, smog i intensywny ruch samochodów. Jak pokazują jednak liczne przykłady z zachodniej Europy i różnych części Polski, miasto może kojarzyć się także ze spokojem, bezpieczeństwem, zielenią i przyjaznym miejscem do życia. Różnicę pomiędzy tymi dwoma obrazami tworzy właśnie właściwie ukształtowana przestrzeń miejska, a więc wszystko, co znajduje się w mieście pomiędzy budynkami – chodniki, place, ulice, skwery czy parki. Sposób ich zagospodarowania bezpośrednio wpływa na sposób odbioru miasta w oczach mieszkańców.

Przyjazna przestrzeń miejska musi być dostępna dla wszystkich – zarówno dla dzieci, osób dorosłych i starszych, zdrowych i niepełnosprawnych, dla tych poruszających się pieszo, rowerem i samochodem. Musi być wyposażona w podstawowe elementy infrastruktury takie jak: ławki czy kosze na śmieci. Przyjazna przestrzeń miejska musi być zielona. Drzewa produkują tlen, pochłaniają zanieczyszczenia, dają cień, odbierają nadmiar wody – i przede wszystkim – pozwalają odpocząć psychicznie. Przestrzeń musi stwarzać poczucie bezpieczeństwa, powinna być oświetlona, z równymi chodnikami, poręczami przy schodach, z takimi rozwiązaniami by poszczególni uczestnicy ruchu nie stanowili dla siebie zagrożenia.

Będziemy projektować miasto dla ludzi. Ruch Miejski Wspólna Gdynia chce widzieć miasto jako całość, a nie jako poszczególne działki, które można sprzedać i uzyskać z tego środki pieniężne. W Gdyni brakuje przestrzeni publicznych takich jak: parki, skwery, place czy miejsca rekreacji. Szczególne znaczenie ma okolica Polanki Redłowskiej, dlatego zatrzymamy sprzedaż gruntów, a na terenie po basenach zamiast kolejnego hotelu stworzymy ogólnodostępny teren rekreacyjny dla mieszkańców.

Uważamy, że dla realizacji powyższych celów, potrzebne są następujące działania:

 • naprawa chodników i schodów w dzielnicach,
 • montaż niezbędnych mebli miejskich – ławek, śmietników, latarni, poręczy,
 • zapewnienie każdej z dzielnic miejsca rekreacji, wypoczynku, integracji,
 • kompleksowe zajęcie się zielenią miejską – poprawa stanu już istniejącej oraz wyznaczenie nowych skwerów i parków,
 • rozszerzenie zakresu kompetencji Biura Ogrodnika Miasta, celem tworzenia w mieście nowych terenów zielonych,
 • utworzenie nowych, kreatywnych, nieszablonowych, integracyjnych placów zabaw dla dzieci, częściowo zacienionych,
 • udostępnienie boisk przyszkolnych okolicznym mieszkańcom po godzinach pracy szkół,
 • wybudowanie toalet publicznych w centrum miasta,
 • eliminacja konfliktów przestrzennych na linii pieszy-rower-samochód,
 • wytyczenie nowych przejść dla pieszych w najbardziej newralgicznych częściach miasta,
 • uspokojenie ruchu na ulicach dzielnic w celu poprawy bezpieczeństwa,
 • likwidacja barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym czy rodzicom z wózkami dziecięcymi,
 • projektowanie przestrzeni miejskich razem z mieszkańcami wykorzystując narzędzia partycypacyjne w planowaniu przestrzennym,
 • niezwłoczna rezygnacja z planów sprzedaży lub dzierżawy Polanki Redłowskiej i pozostawienie terenu jako ogólnodostępnego, zaprojektowanie dla niego nowych, różnorodnych funkcji służących wypoczynkowi i rekreacji.