Menu Zamknij

#ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA

W ostatnich latach alarmujące są doniesienia o rozprzestrzenianiu się w Polsce i na świecie chorób cywilizacyjnych. Zawrotne tempo życia, technologia, wirtualne społeczeństwa, brak komunikacji werbalnej, zła dieta, modyfikowana genetycznie żywność czy postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Wszystko to i wiele innych czynników składa się na nasz zdrowie fizyczne i psychiczne. Coraz więcej pojawia się osób chorych na depresję czy nerwicę.

Dla wydostania się z zapaści demograficznej a także dla stworzenia dobrych warunków dla gdyńskich rodzin, niezwykle ważne jest wspieranie ich w okresie krótko po narodzinach dziecka i kilku kolejnych lat. Będziemy dążyć do istotnego poszerzenia oferty wsparcia rodziców w opiece nad dziećmi w przedziale wieku od 0 do 3 lat, w tym opiece żłobkowej, ale także wspierać inne formy takiej opieki (czasowej, współdzielonej, nianie).

Cele:

 • poprawa dostępności do profilaktyki zdrowotnej,
 • proaktywna polityka zdrowotna Miasta Gdyni,
 • poszerzenie oferty wsparcia dla rodziców w opiece nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat,
 • dalszy rozwój opieki społecznej w obszarach które tego wymagają.

Do realizacji tych celów potrzebne są następujące działania:

 • zapewnienie środków finansowych na wieloletnie zadania profilaktyczne dla mieszkańców Gdyni z zakresu terapii psychologicznych,
 • stworzenie stanowiska „lekarza miejskiego” w randze doradcy prezydenta, odpowiadającego za koordynację polityki miasta, współpracę z podmiotami zajmującymi się ochroną zdrowia, wskazującego priorytety w zakresie aktywności miasta i angażującego się w sytuacjach związanych  potencjalnymi zagrożeniami (ochrona zdrowia w trakcie imprez masowych, szczepienia ochronne, dostępność do ochrony zdrowia w różnych częściach miasta, współpraca ze szpitalami i poradniami, określanie kluczowych deficytów w ochronie zdrowia),
 • współpraca partnerska z domami opieki, domami seniora oraz zachęcania do powstawania nowych,
 • poszerzenie oferty dziennej placówki zajmującej się pomocą psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, dążenie do powołania oddziału dziennego dla osób wymagających pomocy psychiatrycznej, 
 • doposażenie placówek medycznych pełniących dyżury nocne i świąteczne w pogotowiu ratunkowym,
 • podjęcie starań stymulujących rozwój opieki stomatologicznej w szkołach,
 • przegląd i maksymalne usprawnienie procedur zgłaszania dzieci do żłobków i aktualizacji bazy osób oczekujących,
 • przygotowanie planu rozwoju placówek żłobkowych na terenie Gdyni, zainicjowanie powstania nowych placówek,
 • ułatwienie otrzymania miejsca w żłobku dla samotnych rodziców,
 • wspieranie i korzystanie z oferty niepublicznych żłobków,
 • budowa modelu wspierania także form opieki nad małymi dziećmi innych niż żłobki, przewidzianych w polskim prawie.

Doceniając skalę już funkcjonujących w Gdyni rozwiązań w zakresie opieki społecznej, widzimy także obszary do rozwoju, w których pomoc tę należy zwiększyć.

Dlatego też:

 • poszerzymy systemowe wspieranie osób opiekujących się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi,
 • dokonamy przeglądu funkcjonujących w mieście form wsparcia, opieki i pomocy społecznej; poszerzymy dostępność tych usług, z którymi dziś jest istotny problem, jak choćby przewozy dorosłych osób niepełnosprawnych,
 • będziemy dostosowywać przestrzeń miejską dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będziemy wspierać działania Centrum Aktywności Seniora, w tym spotkania aktywizujące seniorów w dzielnicach,
 • zapewnimy środki na budowę mieszkań socjalnych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych lub przystosowanie obecnych zasobów mieszkaniowych.